SKE LEGAL

İstanbul'da kurulan SKE Legal yerel ve uluslararası alanda faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillerine hukukun her alanında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Gümrük Hukuku

Gümrük Hukuku

 

Gümrük Hukuku alanında faaliyet gösteren hukuk büromuz, gümrük hukuku alanında uzmanlaşmış çözüm ortaklarıyla birlikte uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlerin ithalat ve ihracat işlemlerinin vergilendirilmesi, gümrük cezalarının ve ek tahakkuk kararlarının iptali aşamalarında müvekkillerine gümrük avukatlığı ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Sıkça değişen mevzuattan dolayı tahakkuk ettirilen gümrük vergisi, ilave gümrük vergisi, katma değer vergileri ile anti damping ve ek mali yükümlülüklerin hangisinin uygulanması gerektiği bu noktada ciddi bir önem arz edip, gümrük idarelerince uygulanacak vergi yükümlülüklerinin dış ticaret mevzuatı kapsamında altyapısının olup olmadığı ancak detaylıca yapılacak mevzuat analizi sonucu ortaya çıkacaktır.​

Uluslararası Ticaret Hukuku

Uluslararası Ticaret Hukuku

 

Uluslararası Ticaret Hukuku alanında faaliyet gösteren hukuk büromuz, küreselleşen dünya ile ticari yaşam yelpazesinin giderek genişlemesi neticesinde kaçınılmaz olan uluslararası mal ve hizmet ticaretinin ve buna ilişkin sözleşmelerin ilgili mevzuatlara uygun şekilde hazırlanması ve takibinin yapılması alanlarında çalışmaktadır.

Tarafların tacir olmasından dolayı konunun her ne kadar sadece özel hukuka tabi bir hukuk dalı olduğu düşünülse de, uluslararası ticaretin Devletin egemenliği altında bulunan gümrük müdürlükleri nezdinde gerçekleşmesi ve buna ilişkin birtakım vergilerin tahakkuk ettirilmesinden dolayı Uluslararası Ticaret Hukuku, kamu hukukunu da iştigal etmektedir. Bu sebeple uluslararası ticaretin alanına giren işlemler de Gümrük ve Vergi Kanununun da detaylıca incelenmesi gerekmektedir.​

İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku

 

İcra İflas Hukuku alanında faaliyet gösteren hukuk büromuz, ilamsız , ilamlı, kambiyo senetlerine özgü haciz, ipotek, rehnin paraya çevrilmesi ve sair hususlarda icra takibinin başlatılmasından neticelendirilmesine kadar süregelen işlemlerin takibini yapmaktadır.. 

Hukuk büromuz alacaklı vekilliği yaptığı gibi taraf olarak borçlu sıfatına haiz olan müvekkillerin aleyhine başlatılmış olan icra takiplerinin durdurulması adına da gerekli itirazları yaparak müvekkillerinin hali hazırdaki ve muhtemel haklarını korumayı hedeflemektedir..

Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti Hukuku

 

Kat Mülkiyeti Hukuku alanında faaliyet gösteren hukuk büromuz kat maliklerinin uyum içerisinde yaşayabilmesi ve muhtemel ihtilafların önüne geçilebilmesi adına toplu yapılar bakımından; yönetim planının hazırlanması ve değiştirilmesi, genel kurul toplantılarının düzenlenmesi, kat maliklerinin hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi, toplantılardaki nisaplarının doğruluğunun saptanması, yöneticinin hak ve ödevleri, işletme projesinin hazırlanması ve sair hususlarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Hukuk büromuz aynı zamanda, aidat ve yakıt borçlarını ödemeyen kat maliklerine karşı kanuni düzenlemeler ışığında gecikme tazminatı ile birlikte gerekli icra işlemlerini de yapmaktadır.

0 216 939 2934

Cevizli Mah. Zuhal Cad. Ritim İstanbul A5 - 36 Maltepe / İstanbul.

© 2020 Copyright SKELegal | All Rights Reserved