Gümrük Hukukunda Peşin Ödeme ve KKDF


KKDF Nedir?


Gümrük Hukukunda KKDF (Kaynak Kullanma Destekleme Fonu) Türkiye’de bulunan ithalatçının yapmış olduğu ithalatta mal bedelinin ödeme şekline göre gündeme gelmekte olup ödeme şekillerine göre yapılan kesinti olarak tanımlanabilir. Buna göre; ithali yapılan malın ithalat bedeli üzerinden KKDF kesintisinin yapılıp yapılmayacağı mal bedelinin ödeme şekline göre belli değişecektir.


Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri Nelerdir?


Gümrük Hukuku mevzuatları uyarınca uluslararası ticarette ödeme şekilleri T.C. Merkez Bankası Dış Ticaret Müdürlüğünce yayınlanan genelgede belirtilmiştir. Buna göre ithali yapılan malın ödeme şeklinin vadeli akreditif, kabul kredili veya mal mukabili olması halinde KKDF kesintisi yapılacak; ödeme şeklinin peşin, akreditifli veya vesaik mukabili olması halinde KKDF kesintisi yapılmayacaktır.


Bu yazımızda ithalatta ödeme biçiminin peşin ödeme olmasına rağmen gümrük müdürlüğünce uygulanan KKDF kesintisi ile buna tekabül eden KDV’nin hukuka uygun olup olmadığı değerlendirilecektir.


Peşin Ödeme Nedir?


Peşin ödeme, gümrük beyannamesi ve eklerinin gümrük idaresine onay için ibraz edildiği ana kadar ödemenin yapılması hali olarak tanımlanabilir. Burada önem arz eden husus; beyannamenin tescil edildiği tarihtir. Yani mal bedelinin gümrük beyannamesinin tescilinden evvel olarak ihracatçının yurt içi veya yurt dışı hesaplarına ödenmesi gerekmektedir.


Peşin Ödeme Halinde KKDF Kesintisi Yapılabilir mi?


Gümrük Hukuku mevzuatları gereğince yapılan ithalatlarda KKDF kesintisinin hangi hallerde yapılacağı 6 Sıra Numaralı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkındaki Tebliğde belirtilmiştir. Buna göre; uluslararası ticarette KKDF kesintisi ancak ödeme şeklinin kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili olması halinde yapılabilecektir. Bu durumda ödeme şeklinin peşin olması halinde KKDF kesintisinin yapılmaması gerekmektedir. Ancak uygulamada ithalatçının serbest dolaşıma giriş beyannamesinde ödeme şeklini peşin olarak belirtmesine rağmen mal bedelinin ihracatçının yurt dışındaki hesabına gönderilmesi sebebiyle gümrük idaresi ek tahakkuk olarak KKDF kesinti ve buna tekabül eden KDV tahakkuku yapabilmektedir. Aynı zamanda gümrük idaresince 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 234/1-a. Maddesi uyarınca para cezası verildiği de görülmektedir.


Gümrük Kanununun 234/1-a. Maddesi;

“15 inci maddede belirtilen Gümrük Tarifesini oluşturan unsurlarda veya vergilendirmeye esas olan sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerinde aykırılık görüldüğü ve beyana göre hesaplanan ithalat vergileri ile muayene sonuçlarına göre alınması gereken ithalat vergileri arasındaki fark %5’i aştığı takdirde, ithalat vergilerinden ayrı olarak bu farkın üç katı para cezası alınır.” Şeklindedir.

Belirtmek gerekir ki; KKDF kesintisinin yapılmaması için ithalata konu malın bedelinin ihracatçının yurt dışındaki banka hesabına transfer edildiğine dair Türk parası transfer belgesi, döviz satım belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ihracatçının yurt dışındaki hesabına ödendiğine dair bankaca verilen bir yazı ile gümrük idaresine tevsik edilmesi halinde KKDF kesintisinin yapılmaması gerekmektedir. İşbu husus Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2014/22 sayılı genelgesinde düzenlenmiştir.


Bu bilgiler ışığında; ithalata konu malın bedelinin ihracatçının yurt içi veya yurt dışı hesapları fark etmeksizin peşin olarak ödenmesi halinde KKDF kesintisi ve buna tekabül eden KDV tahakkukunun yapılmaması ve bu aynı zamanda Gümrük Kanununun 234/1-a. Maddesi uyarınca para cezası kesilmemesi gerekmektedir.


KKDF Sebebiyle KDV’ye İlişkin Ek Tahakkuk Uygulanabilir mi?


KKDF kesintisinin peşin satış suretiyle yapılan ithalatlarda uygulanmaması gerektiğini yinelemek kaydıyla; mal bedelinin ihracatçının yurt dışındaki hesabına gönderilmesi halinde kimi zaman gümrük idaresince KKDF’ye ilişkin ek tahakkuk ile Gümrük Kanununun 234/1-a. Maddesi uyarınca para cezası kesilebileceğini ancak bunun hukuka aykırı olduğunu yukarıda belirtmiştik. Ek olarak KKDF kesintisinin yanında buna tekabül eden KDV’ye ilişkin olarak da ek tahakkuk ve şartlarının oluşması halinde Gümrük Kanununun 234/1-a. Maddesi uyarınca para cezası kesilmektedir. Zira ithalatta katma değer vergisinin matrahına KKDF kesintisi de eklenmektedir.


3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21. Maddesi;


“İthalatta, verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır:
a) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri,
b) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,
c) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler.” Şeklindedir.

Bu bilgiler ışığında peşin ödemeli ithalat akabinde gümrük idaresince KKDF ve buna tekabül eden KDV’ye ilişkin olarak tahakkuk ettirilen ek tahakkuk kararı ile Gümrük Kanununun 234/1-a. Maddesi uyarınca uygulanan para cezası hukuka aykırılık yaratmaktadır. Zira mal bedelinin ihracatçının yurt içi veya yurt dışı hesapları fark etmeksizin gönderilmesi ödeme şekli olarak peşin satış halini oluşturmaktadır.


Saygılarımızla,

SKE LEGAL0 216 939 2934

Cevizli Mah. Zuhal Cad. Ritim İstanbul A5 - 36 Maltepe / İstanbul.

© 2020 Copyright SKELegal | All Rights Reserved