Gümrük Hukuku ve Kaçakçılık Suçu


Kaçakçılık Suçu Nedir?


Kaçakçılık suçları; 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3. Maddesinde açıklanmıştır. Kanunun 3. Maddesine göre; Kaçakçılık suçu herhangi bir eşyanın Gümrük Hukukunu iştigal eden kanun, yönetmelik ve sair mevzuatlarda belirtilen usul ve esaslara riayet edilmeksizin Türkiye’ye ithal edilmesi yahut ithal ediliyor gibi gösterilmesi veya Türkiye’den ihraç edilmesi yahut ihraç ediliyor gibi gösterilmesi olarak tanımlanabilir. Suçun oluşması Gümrük Hukukunu iştigal eden mevzuatlara aykırı olarak gerçekleştiğinden bu suç Gümrük Kaçakçılığı olarak da tanımlanmaktadır.


Kaçakçılık suçunda korunan hukuki yarar; Devletin kendi milli sınırları dahilindeki her türlü eşya giriş ve çıkışını kontrol etme ve düzenleme yetkisidir. Zira gümrük müdürlüklerindeki kontrolün devletin elinde olması; devletin egemenlik anlayışının bir sonucudur. Kaçakçılık suçu devletin egemenlik hakkını ihlal etmekle birlikte; devletin vergilendirme ve mali yararlarını da ihlal etmektedir.


Kaçakçılık Suçu Cezaları Nelerdir?


Kaçakçılık suçu ve cezaları 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3. Maddesinde belirtilmiştir. İlgili kanun hükmüne göre; Gümrük kaçakçılığı suçları hem ihracat hem de ithalat sırasında gündeme gelebildiğinden bu suç tiplerini ve cezalarını “İthalat Esnasında Gümrük Kaçakçılığı” ve “İhracat Esnasında Gümrük Kaçakçılığı” olmak üzere iki ayrı başlıkta incelemekte fayda bulunmaktadır.


İthalat Esnasına Gümrük Kaçakçılığı:


 • Eşyanın Gümrük İşlemlerine Tabi Tutulmaması: Eşyanın gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın olarak ülkeye sokulması halinde, ülkeye sokan kişi 1 yıldan 5 yıla kadar hapis on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır. Eşyanın gümrük işlemlerine tabi tutulmadan ülkeye getirilmesi hali; eşyanın herhangi bir gümrük işlemine tabi tutulmadan kaçak yollarla ülkeye getirilmesi halidir. Örneğin eşyanın gümrük kapısından yurda giriş çıkış yaptığına dair kayıtların mevcut olmaması halinde gümrük kaçakçılığı suçunun bu hali gündeme gelecektir. Aynı madde hükmünde suçun nitelikli hali de düzenlenmiştir. Buna göre; kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşya gümrük kapıları dışından bir yolla ülkeye sokulursa; verilecek ceza 1/3’ten ½’sine kadar arttırılacaktır (md 3/1).


 • Yanıltıcı İşlem ve Beyanlarla İthalat Yapma Suçu: Eşyanın, yanıltıcı işlem ve beyanlarla gümrük vergilerinin kısmen veya tamamen ödenmeyerek ülkeye sokulması halinde ülkeye sokan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır. Suçun bu halinde; kaçakçılık suçu gümrük kapıların nezdinde işlenmekle beraber ithalatın gerçekleştirilmesi adına müdürlüğe ibraz edilen evrakların gerçeği yansıtmaması halinde gündeme gelecektir. Örneğin; serbest dolaşıma giriş beyannamesinde eşyanın adetinin/tonunun/miktarının gerçeğe oranla daha az olarak beyan edilmesi halinde bu suç işlenmiş sayılacaktır. Zira suçu işleyen kişi bir kısım eşyaları hiç beyan etmeyerek ödemesi gereken vergilerin bir kısmının ya da tamamının ödememiş olacak ve haksız bir kazanç elde etmiş olacaktır (md 3/2).


 • ·Transit Rejimine Tabi Eşyanın Gümrük Bölgesinde Bırakılması Suçu: Transit rejimine tabi olarak taşınan ve serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın, rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakılması halinde bırakan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır. Suçun bu halinde; transit rejimine tabi olarak ülkeye getirilen eşyanın farklı bir ülkeye gönderilmesi gerekirken eşyanın gönderilmesi gereken ülkeye gönderilmemesi ve Türkiye’de kalması hali düzenlenmiştir. Kaçakçılık suçunun bu halinde eşyayı transit rejimi hükümlerine aykırı olarak Türkiye’de bırakan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılacaktır. (md 3/3).


 • İthali Gerçekleştirilen Eşyanın Hileli Davranışlarla İhraç Edilmiş Gibi Gösterilmesi Suçu: Geçici ithalat ve dahilde işleme rejimine tabi olarak ülkeye getirilen eşyanın, işlenerek veya bir amaç uğruna kullanılmak üzere ihraç edilmesi gerekirken; yurt dışına çıkartılmayıp birtakım hileli davranışlarla yurt dışına çıkarılmış gibi gösterilmesi halinde işlemi yapan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Örneğin; Gümrük Hukuku rejimleri arasında sayılan dahilde işleme rejimi hükümleri çerçevesinde ithali gerçekleştirilen ürünlerin işlenerek ihraç edilmesi gerekirken, direkt olarak ithal konusu ürünü iç piyasada satılması ve bu ürünlerin ihracatının gerçekleştirilmiş gibi gösterilmesi halinde kaçakçılık suçu oluşacak bu işlemleri yapan kişi bir yıldan üç yıla kadar cezalandırılacaktır. (md 3/4).


 • Kaçakçılık Suçunun Konusunu Oluşturan Eşyanın Bilerek Satın Alınması, Satılması, Satışa Arz Edilmesi Suçu: Ülkeye gümrük işlemlerine tabi tutulmadan getirilen veya geçici ithalat ile dahilde işleme rejimine tabi olarak getirilen ve hile ile yurt dışına satılmış gibi gösterilen eşyanın; bu özelliklerinin bilinerek ve ticari amaç güderek satın alınması, satışa arz edilmesi, satılması, taşınması veya saklanması halinde, bu fiilleri gerçekleştirilen kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Suçun bu hali iki aşamadan oluşmaktadır. İlk olarak eşyanın 5607 Sayılı Kanununun 3. Maddesinin 1. ve 4. fıkrasına göre kaçakçılık suçunun işlenmesi gerekmekte olup akabinde, kaçakçılık suçlarının konusunu oluşturan bu eşyaların, bu özelliklerinin bilinerek ve ticari amaç güderek satın alınması, satılması yahut satışa arz edilmesi gerekecektir. Aynı zamanda bu fiilleri yerine getiren kişinin 1. Ve 4. Fıkrada belirtilen kaçakçılık suçlarına iştirak etmemiş olması gerekecektir. (md 3/5).


 • Özel Kanunlar Gereğince Gümrük Vergilerinden Kısmen veya Tamamen Muaf Olarak Getirilen Eşyanın Amacı Dışında Kullanılması Suçu: Özel kanunlar gereğince eşyanın ithali esnasında gümrük vergilerinden kısmen veya tamamen muaf tutulup akabinde ithal edilen eşyanın ithal amacı dışında kullanılması, satılması, bilerek satın alınması veya kabul edilmesi halinde bu fiilleri işleyen kişiler altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır. Suçun bu halinde; eşyanın gümrük vergilerinden muaf tutulması özel kanunları uyarınca sağlanmalıdır. Örneğin eşyanın Gümrük Hukuku rejimleri arasında sayılan dahilde işleme rejimi hükümleri çerçevesinde ülkeye getirilip akabinde rejimin tedbirlerine uyulmaması halinde; olaya Kanunun ¾. maddesi uygulanacaktır. Dolayısıyla; kaçakçılık suçunun bu halinde özel kanunlar gereği gümrük vergileri muaf tutulmalıdır. Örneğin yatırım teşvik belgesi kapsamında ülkeye getirilen ve ilgili mevzuatlar gereğince gümrük vergilerinden muaf tutulan eşyanın ülkeye getirilme amacı dışında kullanılması, satılması, devredilmesi veya bu özelliğinin bilinerek satın alınması halinde kaçakçılık suçu oluşacaktır. (md 3/6).


 • İthali Yasak Olan Eşyanın Ülkeye Sokulması Suçu: Eşyanın ithalinin Gümrük Hukuku ve sair mevzuatlar uyarınca yasak olmasına rağmen ithalinin gerçekleşmesi halinde ve bu eşyanın ithalinin yasak olduğunun bilinmesine rağmen satın alınması, satışa arz edilmesi, satılması, taşınması veya saklanması halinde bu fiilleri işleyen kişiler iki yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacaktır (md 3/7). Ancak ithali yasak olan eşyanın ithal edilmesi farklı bir suçu oluşturur ve bu suç daha ağır bir cezayı gerektirirse eşyanın ithalini yapan kişi daha ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılacaktır. Suçun bu halinde; ithali yasak olan eşyanın ülkeye sokulması hali düzenlenmiştir. Yani 1. Fıkrada belirtilen “eşyanın gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın olarak ülkeye sokulması” halinden farklı olarak eşyanın ithalinin yasak olması gerekmektedir. Örneğin; Türkiye’ye gelen yolcunun beyanlarından farklı olarak üzerinde, arabasında yahut eşyaları arasında yer alan ve ithali yasak olan eşyaların bulunması halinde kişi kaçakçılık suçunun bu hükmüne göre cezalandırılacaktır. Aynı zamanda bu eşyanın bu özelliğinin bilinerek satın alınması, satılması, satışa arz edilmesi yahut taşınması halinde bu kişiler de aynı ceza ile cezalandırılacaktır. Ayrıca bu hükümde değinilmesi gereken diğer bir husus; eşyanın ithalinin kanun ile yasaklanmış olması gerekliliğidir. Yani Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile ithali yasaklanan ürünün ülkeye sokulması halinde bu fıkra hükmü uygulanmayacaktır.


İhracat Esnasında Gümrük Kaçakçılığı:


 • İhracı Yasak Olan Eşyanın İhracatının Gerçekleştirilmesi Suçu: Eşyanın ihracının Gümrük Hukuku ve sair mevzuatlar uyarınca yasak olmasına rağmen ihracının gerçekleşmesi ve fiilin dağa ağır bir cezayı gerektirecek bir suçu oluşturmaması halinde kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Suçun bu halinde eşyanın ihracının kanun gereği yasaklanmış olması ve daha ağır bir cezayı gerektirecek başka bir suçu oluşturmaması gerekmektedir (md 3/8).


 • Hayali İhracat Suçu: Gümrük Hukuku mevzuatları gereğince; teşvik, sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanma saikiyle eşyanın ihracının gerçekleşmemesine rağmen gerçekleşmiş gibi gösterilmesi ya da ihracata konu malın cins, miktar veya fiyatının gerçeğe aykırı olarak beyan edilmesi hali hayali ihracat suçunu oluşturur ve kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Ancak bu durumda gerçekte ihraç edilen eşya ile beyanname ve eklerinde yer alan bilgilere göre ihraç edilen eşya arasında %10’u aşan bir farkın bulunmaması halinde kaçakçılık suçu işlenmemiş sayılacak ve ilgililer hakkında sadece 4458 Sayılı Gümrük Kanununun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılacaktır. Suçun bu hali hayali ihracat suçu olarak da tanımlanmaktadır. Gümrük Hukuku mevzuatları uyarınca gümrük müdürlükleri nezdinde yapılan işlemlerde gerçeğe aykırı ve sahte bilgi ve belgelerle herhangi bir ihracat gerçekleşmemesine rağmen ihracat gerçekleştiriliyormuş gibi gösterilmesi şeklinde olabileceği gibi gerçekte gerçekleştirilen ihracat konusu ürünün miktar/ton/fiyat/adetinin gerçekten farklı olarak gösterilmesi şeklinde de olabilecektir. Yani ürünün ihracı hiç gerçekleşmiyor iken gerçekleşiyormuş gibi gösterilmesi veya eşyanın miktar/ton/fiyat/adetinin gerçeğe aykırı olarak beyan edilmesi şeklinde olabilecektir (md 3/9).


 • Akaryakıt, Tütün, Etil Alkol ve Alkollü İçkilerin Kaçakçılığı Suçu: Kaçakçılık suçunun konusunu akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler oluşturması halinde verilecek ceza iki kat oranında arttırılacak ve her halde 3 yıldan az olmayacaktır. Fıkra hükmünden de anlaşılacağı üzere; kaçakçılık suçunun konusunu teşkil eden ürüne istinaden nitelikli hal düzenlenmiştir. Zira suçun konusu bakımından ağırlaştırıcı neden söz konusudur. Suçun bu halinde korunan hukuki yarar; devletin egemenlik hakkının yanı sıra bireylerin yaşam hakkıdır. Ayrıca 5607 Sayılı Kanun’un eşyanın ambalajında bandrol, etiket, pul… gibi hususların bulunmaması halini düzenleyen 3/18. maddesi “tütün mamullerinin etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin kaçak olarak yurda sokulduğunun anlaşılması halinde, onuncu fıkra hükmüne istinaden cezaya hükmolunur.” şeklindedir. (md 3/10).


 • EPDK Tarafından Belirlenen Ulusal Marker Seviyesinin Atında Marker İçeren Yahut Hiç İçermeyen Akaryakıtın Üretilmesi, Satılması, Satın Alınması, Taşınması Suçu: EPDK tarafından belirlenen ulusal marker seviyesinin altında veya hiç ulusal marker içermeyen akaryakıtın ticari amaçla üretilmesi, bulundurulması veya nakledilmesi ile satışa arz edilmesi veya satılması veya bu özelliğin bilinerek ve ticari amaçla satın alınması halinde, ilgililer iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır. Ancak, marker içermeyen veya seviyesi EPDK tarafından belirlenen seviyenin altında kalan akaryakıtın Gümrük Hukuku mevzuatına aykırı olarak ülkeye getirildiğinin anlaşılması halinde, 10. fıkra hükmüne göre cezalandırılacaktır. Suçun bu halinde; belirli niteliklere haiz olmayan akaryakıtın ticari amaç güderek üretilmesi, satılması, taşınması, bu özelliğin bilinerek satın alınması suçunu oluşturmaktadır. (md 3/11).


 • EPDK’dan İzin Alınmaksızın Solvent, Madenî Yağ, Baz Yağ, Asfalt Ve Benzeri Petrol Ürünlerinin De Üretilmesi, Satışa Arz Edilmesi, Satılması Suçu: Akaryakıt üretiminde kullanılmak veya doğrudan akaryakıt yerine ikmal edilmek üzere ve EPDK’dan bir izin alınmadan solvent, madenî yağ, baz yağ, asfalt ve benzeri petrol ürünlerinin de üretilmesi, satışa arz edilmesi, satılması, bulundurulması, bu özelliğin bilinerek ticari amaçla satın alınması, taşınması veya saklanması halinde kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır (md 3/12).


 • Boru Hatlarından, Kuyulardan veya Depolardan Kaçak Yollarla Ürünlerin Alınması, Satılması, Taşınması, Saklanması Suçu: Dağıtım, iletim ve üretim alanlarından hukuka aykırı yollarda bir ürünün alınması ve bu ürünün satılması, bulundurulması, bu özelliğinin bilinerek satın alınması, saklanması halinde kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır (md 3/13).


 • Alkollü İçkiler ve Tütün Mamullerinin Ambalajlarına Uygulanan Damga, Pul, Hologram, Etiket, Bandrol Gibi İşaretlerin Taklit Edilmesi Suçu: Alkollü içkiler, metanol, alkol ve tütün mamullerinin yer aldığı ambalajlarda bulunması gereken damga, pul, hologram, etiket, bandrol ve benzeri ibarelerin taklitlerinin üretilmesi yahut Türkiye’ye yurt dışından getirilmesi halinde; kişi üç yıldan altı yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır. Suçun bu halinde taklit ürünlerin ülkeye getirilmesi ile Türkiye’de imal edilmesi arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Aynı zamanda bu ürünleri kullanan, satan, nakleden veya bulunduran da aynı cezayla cezalandırılacaktır (md 3/16).


Kaçakçılık Suçunda Ağırlaştırıcı Haller


 • · Eşyanın Değerinin Fahiş Olması Hali: Kaçakçılık suçunun konusunu teşkil eden eşyanın değeri fahiş ise; verilecek ceza yarıdan bir katına kadar arttırılacaktır (md 3/22). Suçun bu halinde “değer” ifadesinden “eşyanın gümrüklenmiş değeri” nin anlanması uygun olacaktır.


 • Suçun Örgüt Faaliyeti İçerisinde İşlenmesi Hali: Kaçakçılık suçunun bir örgüt faaliyetleri kapsamında işlenmesi halinde ceza iki kat arttırılacaktır (md 4/1). Suçun bu halinde; kaçakçılık suçunun bir örgütün faaliyeti kapsamında olması hali düzenlenmiştir. Bu durumda kişiye, kaçakçılık suçundan dolayı verilecek ceza iki kat arttırılacak ve aynı zamanda Türk Ceza Kanununun 220 ve devamı maddeleri uyarınca ayrıca ceza verilecektir.


 • Suçun Toplu Olarak İşlenmesi Hali: Kaçakçılık suçunun aralarında iştirak ilişkisi bulunmayan üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında arttırılacaktır. Suçun bu halinde müşterek faillik durumu söz konudur. (md 4/2)


 • Suçun Tüzel Kişi Faaliyeti Çerçevesinde veya Yararına İşlenmesi Hali: Kaçakçılık suçunun tüzel kişi yararına yahut faaliyetleri çerçevesinde işlenmesi halinde bunlara ilişkin ayrıca güvenlik tedbirleri uygulanacaktır. Suçun bu halinde; tüzel kişi yetkilileri 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu’na göre cezalandırılacak ve tüzel kişilik hakkında ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirleri uygulanacaktır.


Kaçakçılık Suçunda Etkin Pişmanlık:


Kaçakçılık suçuna iştirak etmiş olan kişinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması mümkündür. Kanunun 5. Maddesine göre; fail, kanunda sayılan etkin pişmanlık şartlarını yerine getirmesi halinde; hiç ceza almayabilir ya da alacağı ceza indirilebilir. Ancak failin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesi için suçun tamamlanmış olması ve uğranılan zararı telafi edilmiş olması gerekecektir.


5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 5. Maddesinde belirtilen; Kaçakçılık suçunda etkin pişmanlık sadece Kanunun 3. Maddesinde belirtilen suç tiplerini kapsamaktadır.


Kanunun 3. Maddesinde belirtilen kaçakçılık suçlarından birisini işleyen kişinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesi üç halde mümkün olabilmektedir.


1. Suçun Resmi Makamlarca Öğrenilmesinden Önce Etkin Pişmanlık Hükümleri:


5607 Sayılı Kanun’un 5/1. Maddesine göre; fail, suçun tamamlanmasından sonra ve resmi makamlarca öğrenilmesinden önce; suçu işleyen diğer failleri ve kaçak eşyanın yerini ilgili mercilere bildirmesi ve bildirilen bilgilerin diğer faillerin yakalanmasını ve eşyanın ele geçirilmesini sağlaması durumunda fail cezalandırılmayacaktır. Yani fail; gerekli bilgileri resmi makamlarca öğrenilmesinden evvel olarak ilgili mercilere bildirecek ve bu bilgiler diğer faillerin yakalanmasına ve kaçak eşyanın el konulmasını sağlayacaktır. Hükmün devamında; suçun ilgili mercilerce haber alınması hali düzenlenmiştir. Buna göre; kaçakçılık suçunun failin ihbari haricinde öğrenilmesi halinde, fiilin bütünüyle ortaya çıkmasına hizmet ve yardım eden kişinin alacağı ceza 2/3 oranında indirilecektir.


2. Soruşturma Evresinde Kaçak Eşyanın Değerinin İki Katı Kadar Paranın Hazineye Ödenmesi Halinde Etkin Pişmanlık Hükümleri:


5607 Sayılı Kanun’un 5/2-a. Maddesine göre; fail, kovuşturma evresine henüz geçilmeden soruşturma evresinde; kaçakçılık suçunun konusunu teşkil eden eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katını Hazineye ödemesi halinde; alacağı ceza yarı oranında indirilecektir. Ektin pişmanlık hükümlerinin bu hali; 1. Fıkraya kıyasen; alacağı cezadan indirim sağlamaktadır. Ancak failin bu durumda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesi için; yedinci fıkrası hariç olmak üzere 3. maddede belirtilen suçlardan birini işlemesi, soruşturma evresi tamamlanmadan eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katını Hazineye ödemiş olması, mükerrir olmaması ve suç örgüt faaliyeti kapsamında işlenmemiş olması gerekmektedir. Fail, ancak bu dört şartın yerine getirilmiş olması halinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanacaktır.


3. Kovuşturma Evresinde Kaçak Eşyanın Değerinin İki Katı Kadar Paranın Hazineye Ödenmesi Halinde Etkin Pişmanlık Hükümleri:


5607 Sayılı Kanun’un 5/2-b. Maddesine göre; fail, kovuşturma evresinde; kaçakçılık suçunun konusunu teşkil eden eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katını Hazineye ödemesi halinde; alacağı 1/3 oranında indirilecektir. Ektin pişmanlık hükmünün bu halinde; failin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesi için yedinci fıkrası hariç olmak üzere 3. maddede belirtilen suçlardan birini işlemesi, kovuşturma evresinin henüz tamamlanmamış olması, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katını Hazineye ödemiş olması, mükerrir olmaması ve suç örgüt faaliyeti kapsamında işlenmemiş olması gerekmektedir. Fail, ancak bu beş şartın yerine getirilmiş olması halinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanacaktır.


Kaçakçılık Suçunda Arama ve Elkoyma:


5607 Sayılı Kanun’un 9. Maddesi; kaçakçılık suçlarında arama ve elkoyma hükümlerini düzenlemiştir. Buna göre; kaçakçılık suçunda arama ve elkoyma esas itibariyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre yapılacaktır.


Gümrük Hukuku mevzuatları uyarınca gümrük kapıları ve salonlarında bulunan eşyanın kaçak olduğunun düşünülmesi halinde; eşyalar, yükler, araçlar ve kişilerin üzeri gümrük görevlilerce aranabilecektir. Bu durumda kaçak eşyanın tespit edilmesi halinde gümrük görevlileri kaçak eşyaya el koyacaktır. Aynı zamanda Gümrük Hukuku mevzuatları çerçevesinde gümrük kapıları ve yolları haricinde bir yerden herhangi bir kişi veya aracın geçişinin tespiti halinde yetkili memurlar kişilerin üzerlerini, araçlarını ve yüklerini arayabilecek ve kaçak eşya tespit etmeleri halinde el koyabileceklerdir.


Kaçakçılık Suçunda Görevli Mahkeme:


Kaçakçılık suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemeleridir. Ancak Kanunun 17. Maddesinde yer alan özel düzenleme gereği; kaçakçılık suçu ile bağlantılı olarak resmi evrakta sahtecilik suçunun da işlendiğine yönelik yeterli şüphenin bulunması halinde görevli mahkeme ağır ceza mahkemesi olacaktır.


Saygılarımızla,

SKE LEGAL

Kaçakçılık Suçu

0 216 939 2934

Cevizli Mah. Zuhal Cad. Ritim İstanbul A5 - 36 Maltepe / İstanbul.

© 2020 Copyright SKELegal | All Rights Reserved